Partsdelgivning

Delgivning av föreläggandet är en grundläggande del av den summariska processen och utförs i normalfallet av Kronofogden. Delgivning kan dock utföras av annan och Kronofogden erbjuder emellanåt sökanden själv att utföra detta då myndigheten ej lyckats med detta. Som sökande kan du även begära att få utföra delgivningen, men får då inte yrka några kostnader mot svaranden för åtgärden. Denna tjänst aktualiseras främst vid delgivning av fysiska personer oavsett om dessa söks i egenskap av privatperson eller företrädare för till exempel ett handelsbolag. Aktiebolag kan delges genom ett förenklat förfarande av Kronofogden.

Konkurs

Ansökan om konkurs är enligt Datainspektion per definition en inkassoåtgärd. Om du har en klar och förfallen skuld, till exempel i form av ett utslag kan du delge detta och kräva betalning vid äventyr att du annars ansöker om att försätta din motpart i konkurs vid tingsrätten. Vid konkurs kan vi anmäla din fordran till konkursförvaltaren, så att du inte riskerar att missa eventuell utdelning.

Avancerad inkasso (Key Asset)

Sedvanlig inkassohantering är ibland otillräcklig. Vid större och för fordringsägaren viktigare fordringar kan en manuell hantering av ärendet vara ett effektivare sätt att få betalt. Vi kontaktar din kund per telefon och underrättar dig fortlöpande om ärendets utveckling. Utifrån vår bedömning av läget och er kunds kreditvärdighet föreslår vi lämpliga åtgärder. Beroende på ärendets beskaffenhet kan ärendet komma att handläggas av en jurist redan från start.

Stämningsansökan

När fordringen är tvistig mellan parterna får den summariska processen, det vill säga inkassokrav och ansökan till Kronofogden, ej användas enligt god inkassosed. Fordran skall då prövas i sak av allmän domstol. Förfarandet vid tingsrätten inleds med ansökan om stämning, som upprättas av en jurist. Beroende på fordrans storlek kan du återfå dina rättegångskostnader om du vinner målet. Vid så kallade förenklade tvistemål står du själv dina rättegångskostnader och kan inte heller nyttja rättsskyddet i din företagsförsäkring.