Vi på Norra Inkasso lyssnar på våra klienter och det är mycket viktigt för oss att våra klienter är nöjda med våra arbetsinsatser och de tjänster som vi erbjuder. Om du eller ditt företag trots detta inte är nöjd med något i vårt arbete så kan du framföra ditt klagomål. Vi uppmanar dig att i första hand vända dig till den avdelning/tjänsteområde som du varit i kontakt med och i andra hand så uppmanar vi till kontakt med Norra Inkassos klagomålsansvarige. Alla inkomna klagomål hanteras enligt Norra Inkassos klagomålspolicy, vilket innebär att ärendet skyndsamt och sakligt utreds av någon annan än den som handlagt ärendet.

Framställan om klagomål

Om du vill klaga på en tjänst eller ett bemötande önskar vi att klagomålet framställs skriftligen på blanketten Anmälan om klagomål. Det är bra om du bifogar brev eller annan dokumentation som du har fått från Norra Inkasso.

Handläggningstid & svar

Norra Inkasso har som målsättning att hantera klagomålet eller reklamationen omgående och senast inom 10 dagar. Krävs det en längre handläggningstid, till exempel av utredningsskäl, informeras du om detta. Vi besvarar ditt klagomål skriftligen.

Din rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med den handläggande tjänstemannens svar kan du överklaga till vår klagomålsansvarige. Ytterst ansvarig för klagomål hos Norra Inkasso är vår verkställande direktör.

Inkasso – en tillståndspliktig verksamhet

Norra Inkasso är ett inkassobolag med tillstånd från Datainspektionen. Om du vill få mer information om vad detta innebär och det regelverk vi som inkassobolag efterlever så hänvisar vi till Datainspektionens webbplats.